Důležité odkazy

ÚNMZ

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Informace o uvádění produktů na trh EU, autorizovaných osobách a oznámených subjektech v ČR

ČIA

 • Český institut pro akreditaci
 • Informace o systému akreditace a akreditovaných subjektech v ČR

ČAS

 • Česká agentura pro standardizaci
 • Informace o technických normách a technických normalizačních komisích

CIRCABC

 • Stránky pro sdílení informací v Evropské komisi

NANDO

 • Seznamy notifikovaných osob a oznámených subjektů
 • Legislativní a další dokumenty k uvádění produktů na trh EU

EA

 • Evropská akreditace
 • Stránky o evropské akreditaci, jejich členech, dohodách atd.

Kontaktní formulář